Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#1174 closed дефект (invalid)

Прилагане на ценови листи в документи за заявка

Reported by: cveti Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Прилагането на ценова листа в заявка изисква да е фокусиран грида, за да се актуализират цените. Това ли е нормалното поведение на системата?

Пример: Dreem15_Panda Док тип - ЗХляб E269984 Датата трябва да се промени от 29.12.2014 на 05.01.2015. (до 12:00 трябва да си приключат документа).

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to invalid
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.