Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1175 closed задача (fixed)

Web Catalog: Итерация 5

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: Dreem eCommerce
Component: Web Catalog Version: 1.5
Keywords: e-zona Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. [ok] Динамично съдържание на колона СУПЕР СДЕЛКИ
  • на база на текуща категория да се сортират преди TOP 5
 2. [ok] Cue text на търсачката
  • [ok] "Търсене в 14 964 продукта"
  • ?? Да се променя ако се смени категория в която се търси
 3. [ok] Responsive Design
  • [ok] Скриване на колона СУПЕР СДЕЛКИ под mobile
 4. [ok] Items Import: да може да обзавежда дименсии
 5. [ok] BUG: 404 не прихванат на http://www.e-zona.bg/a/b/c/d
 6. [към #1181] Wish Lists
  • Добавяне и persist-ване
 7. [към #1181] Филтри по числови дименсии
  • Цена
  • Размери
  • Подходяща възраст
 8. [към #1181] Филтри в URL
  • Букмаркиране на филтрирани списъци
 9. [към #1181] Импорт MediaContent от RSS за Manager.bg с обзавеждане на LinkURL

Change History (10)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:7 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:8 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:9 Changed 6 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

comment:10 Changed 6 years ago by wqw

 • Milestone changed from ToBeDone to Dreem eCommerce
Note: See TracTickets for help on using tickets.