Opened 6 years ago

Closed 5 years ago

#1176 closed дефект (fixed)

BUG: Валидиране на заявка

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

След валидиране на заявка от клиент или заявка към доставчик, системата генерира съответно покупка или продажба с валидираните количества.

Проблема е с продукти, които въобще не са валидирани. Те се генерират с количествата от заявката.

Ако по подразбиране, празна клетка във валидирано количество генерира продукта с количество от заявката, то тогава трябва при валидирането, ако има продукти без валидация, системата да им дава валидирано 0 и съответно после да не ги генерира.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 5 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.