Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1199 closed дефект (fixed)

BUG: Генериране на счетоводно записване от РСД

Reported by: igbr Owned by: pgbr
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При генериране на счетоводно записване от РСД - опция Ред-статия, системата не взема под внимание продуктите в разходния складов документ, а всички продукти от номенклатурата.

В следствие на което, генерира хиляди статии (всички продукти от номенклатурата).

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Apply-ната на всички instance-и на DBS03 и копирана в последния build като patch_usp_sto_Gener_AccDocsFromStore.sql

comment:2 Changed 5 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.