Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#121 closed дефект (tested)

Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок

Reported by: cveti Owned by: pgbr
Priority: critical Milestone: 1.5 RC2
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc: wqw
WhatsNew: WhatsNew summary:

Description

Генерирам КДПрод от няколко ДПрод. В последствие генерирам КИПрод (от Генериране на Фактура от продажби). Количествата в КИПрод не се разпределят коректно и документа не може да бъде приключен, когато количеството в известието надвишава това в една от фактурите.

Същото се получава и при КИПок.

Пример: Dreem15_Help

КИПрод - Док No: Е244 КИПок - Опер No: E1057

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

Оправен същия проблем в покупки. Patch-нати Dreem15_Help и DreemV1R5

comment:2 Changed 12 years ago by cveti

  • Resolution changed from fixed to tested
Note: See TracTickets for help on using tickets.