Opened 6 years ago

Closed 5 years ago

#1214 closed подобрение (fixed)

Дилър при продажба през POS

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: М6М Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  1. Да се имплементира схемата от Dreem, а именно:
    • Ако има изрично настроен дилър на маркирания клиент - взема него
    • Ако НЯМА настроен дилър на маркирания клиент, а логнатият потребител е дилър - взема него
    • Ако НЯМА настроен дилър на маркирания клиент, логнатият потребител НЕ е дилър - взема дилъра по-подразбиране от потребителя на продукта.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 5 years ago by igbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.