Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1221 closed дефект (fixed)

BUG: Невъзможно приключване на РСД, когато валидираното количество е по-голямо от заявеното

Reported by: eli Owned by: plamen
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Рада Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Когато от Продажба се генерира РСД и след това се наложи корекция в количество на продукт в Прод, съответно се коригира същото и в РСД - РСД не може да се приключи.Съобщението, което извежда системата е, че валидираното е по-голямо от заявеното и затова не може да се приключи РСД.

Change History (4)

comment:1 Changed 5 years ago by wqw

  • Summary changed from BUG:Невъзможно приключване на РСД, когато валидираното количество е по-голямо от заявеното to BUG: Невъзможно приключване на РСД, когато валидираното количество е по-голямо от заявеното

comment:2 Changed 5 years ago by plamen

  • Owner changed from pgbr to plamen
  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 5 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 5 years ago by eli

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.