Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1224 closed дефект (fixed)

Бутон за генарция връща съобщение за разлика в идентификационните номера

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Мейк98 Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Build_2015_09_24

При генериране на какъвто и да е документ (ФПрод, КДПрод, ФПок, КИПок...), системата връща съобщение Съществува разлика в 'Идентификационните номера' на контрагента и на документа. Желаете ли да продължите?. (При избор на Да или Запис - продължаваме без проблем). Разлика между идентификационните номера няма и се получава само, когато се избира бутон за генерация. Ако се използва бутон Приключен всичко си е ок.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by cveti

От Средства или Други Средства >> Генериране на ....

comment:2 Changed 5 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.