Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1225 closed дефект (fixed)

BUG: Запазване на количества от заявка към доставчик

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Dreem Personal Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При приключване на Заявка към доставчик се запазват количествата в склад. Това се получава, когато при приключване на последната Заяка от клиент е избрана опция Запазване в склад.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 5 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.