Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1227 closed подобрение (fixed)

Обвързване на поделение с банкова сметка - опционално

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В потребителя на продукта в списък Банкови сметки да се добави падащ прозорец за избор на Поделение.
ИЛИ
В потребителя на продукта в списък Поделения да се добави падащ прозорец за избор на Банкова сметка.

Как да се държи системата?

  1. При нов документ, ако поделението автоматично се избира, то да влачи и банковата си сметка, ако има такава. Ако няма взема тази по подразбиране.
  2. При смяна на Поделение, то избраното да влачи банковата си сметка, ако има такава. Ако няма взема тази по подразбиране.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 5 years ago by igbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.