Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

Last modified 5 years ago

#1231 closed подобрение (fixed)

Отваряне на продажба от справка Проверка покупки/продажби

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by cveti)

При избор на Списък с данни и десен бутон на мишката Редакция документ може да бъде отворен документ за продажба.

10.07.2015

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 5 years ago by cveti

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.