Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1232 closed подобрение (fixed)

Нови колони в справка Вземания и задължения по падежи

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by cveti)

Добавени са нови колони при тип на визуализация синтетична и изглед на справката списък с данни, както следва:

  1. Обща стойност на просрочените задължения
  2. Дата на последно плащане
  3. Сума на последно плащане

10.07.2015

Change History (1)

comment:1 Changed 5 years ago by cveti

  • Description modified (diff)
  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.