Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1233 closed подобрение (fixed)

Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Добавени са нови колони при избор на опция Визуализиране на доп. информация (панел Контрагент) и изглед на справката списък с данни, както следва:

 • Тип контрагент
 • Ценова листа
 • Схема ТО
 • Съставил
 • Дилър
 • Потребител създаване
 • Поделение
 • Склад
 • Всички активни дименсии на контрагенти (като колони)
 • Всички активни дименсии на продукти (като колони)

10.07.2015

Change History (1)

comment:1 Changed 5 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.