Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#1235 testing подобрение

Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи"

Reported by: eli Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Детекс Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В справка "Вземания и задължения по падежи" да се добави „Поделение“ (на потребителя на продукта). Да може да се филтрира по "Поделение", което е издало документи за Продажба или на което са издадени документи за Покупка.

Change History (1)

comment:1 Changed 5 years ago by plamen

  • Status changed from new to testing
Note: See TracTickets for help on using tickets.