Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1241 closed подобрение (fixed)

Добавяне на колона "Стелаж" в списъци и документи

Reported by: eli Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Стротех Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by eli)

Да се добави колона "Стелаж" в списък с Продукти и материали, както и в следните документи:

1.Шаблон за печат на документи за продажба, който сега се прави по аналог на шаблон SG17. 2.Шаблон за печат на складови документи SG03.

Change History (4)

comment:1 Changed 5 years ago by wqw

Не могат ли вместо стелажи да си развият дименсия на продукти с име Стелажи? Стелажите в системата *не се ползват* за нищо. Те са отпадък от една система за печат на етикети правена за Hubo и са доста неудобни за работа.

Някой трябва да ги спре овреме да не ги развиват въпросните стелажи, а да се насочат към потребителските дименсии, които са направени да излизат във въпросните списъци (и не само) и освен това може да се филтрира по тях, което в някакъв момент ще изникне като въпрос с тези стелажи.

Подозирам че ако реализираме тази доработка вървим към още доработки, които могат да се измислят във връзка със стелажите.

comment:2 Changed 5 years ago by eli

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 5 years ago by plamen

  • Status changed from new to testing

comment:4 Changed 5 years ago by eli

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.