Opened 5 years ago

Last modified 4 years ago

#1250 new дефект

BUG: Приключване на Покпука

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При приключване на покупка, системата извежда съобщение за съществуваща вече партида, но с друг срок на годност и отказва да приключи документа.

Проблемът е, че не се позиционира на реда.

Change History (1)

Note: See TracTickets for help on using tickets.