Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1252 closed подобрение (fixed)

Добавяне на колони в списък с Документи за продажба

Reported by: eli Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Ай Ви Би Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В списък с Документи за продажба да се добавят следните колони:
1.Име на персона - отбелязана като "контакт" в контрагента. Когато контрагента има поделения, това ще е персоната, която е добавена в колона "получател" в съответното поделение.
2.Телефон - този, който е въведен като телефон на персоната (контакт), както и въведения в панел "Допълнителни".

Change History (2)

comment:2 Changed 5 years ago by eli

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.