Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

#14 accepted подобрение

Работа с периоди по филтри

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: Търговска система Version: 2.0
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • избор на предефинирани периоди: Днес, Вчера, Последна седмица, Предишен месец
 • модификация на филтър директно от info note
 • навигация напред/назад по периода (като главно разпределение в imPress)
 • навигация в история на филтрация на списъка -- предишен/следващ

Change History (4)

comment:1 Changed 13 years ago by wqw

 • Milestone changed from RC1 to RC2
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by wqw

 • Milestone changed from RC2 to RC3

comment:3 Changed 13 years ago by wqw

 • Milestone changed from RC3 to 2.0 Beta1
 • Version changed from 1.5 to 2.0

comment:4 Changed 11 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.