Opened 13 years ago

Closed 13 years ago

Last modified 12 years ago

#141 closed дефект (tested)

Унищожаването на РСД запазва количествата в склада

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RC2
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc: Детекс
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Когато се унищожи само РСД, само тогава се запазват количествата!

В случай, че унищожавам ДПрод и свързания 'грозд' от документи, тогава не се проявява този проблем (от тук унищожен РСД не води до запазване на количествата в склада).

Change History (2)

comment:1 Changed 13 years ago by cveti

  • Resolution set to invalid
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 12 years ago by cveti

  • Resolution changed from invalid to tested
  • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.