Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#149 closed дефект (tested)

Върнати КДПрод + РСД в състояние на редакция водят до запазване на количествата в склада (по КДПрод)

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RC2
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фисто Cc:
WhatsNew: WhatsNew summary:

Description


Change History (3)

comment:1 Changed 12 years ago by cveti

  • Component changed from Common to Търговска система

comment:2 Changed 12 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

Само положителни количества се запазват и само по док. за продажба, който не е корекция на цена. Записана usp_sto_SetState apply-ната и на Dreem15_Help (за тестване)

comment:3 Changed 12 years ago by cveti

  • Resolution changed from fixed to tested
Note: See TracTickets for help on using tickets.