Opened 13 years ago

Closed 8 years ago

#15 closed задача (fixed)

Интрастат декларация

Reported by: wqw Owned by: plamen
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description


Attachments (1)

IntrastatTables.sql (11.5 KB) - added by plamen 8 years ago.
IntrastatTables?.sql

Download all attachments as: .zip

Change History (9)

comment:1 Changed 13 years ago by wqw

 • Milestone changed from RC1 to Future

comment:2 Changed 13 years ago by wqw

 • Owner changed from wqw to N/A

comment:3 Changed 13 years ago by wqw

 • Owner changed from N/A to wqw
 • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 8 years ago by pgbr

 • Keywords UCS added
 • Milestone changed from ToBeDone to 1.5 RTM
 • Owner changed from wqw to plamen
 • Priority changed from minor to trivial
 • Status changed from accepted to assigned
 • WhatsNew unset

comment:5 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from assigned to accepted

comment:6 Changed 8 years ago by plamen

 • Component changed from Търговска система to Счетоводство

Нова колона в "Продукти и материали" - "Допълнителна мярка за Интрастат" - IntrAddMeasure_ID.

Нова колона в "Основания за прилагане" - "Участва в дневници на Интрастат" - IsIntrastat.


Нова номенклатура "Условия на доставка" - nom_IntrastatDeliveryTerms.

Нова номенклатура "Регион на произход/потребление" - nom_IntrastatRegions.

Нова номенклатура "Видове сделки" - nom_IntrastatTransactions.


Нови таблици "Интрастат документи" -
хедър - acc_IntrastatDocs
редове - acc_IntrastatDocsDetails.


Скриптът за създаване на колони и таблици е в приложения файл IntrastatTables.sql.

Changed 8 years ago by plamen

comment:7 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:8 Changed 8 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.