Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#211 closed подобрение (tested)

Редактиране на продажби

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RC3
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Мейк98 Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary: Нова настройка за разрешаване на редакция на продажба със свързан приключен РСД

Description

За да могат да се редактират стари документи за продажби към които има складови документи, в настройки на системата да се добави опция за избор на поведение при редакция на док. за продажба:

 • забрана на редакция при свързан приключен складов док.

Change History (7)

comment:1 Changed 12 years ago by pgbr

 • Keywords Мейк98 added; Мейк removed

comment:2 Changed 12 years ago by wqw

 • Cc Редактиране на продажби със свързани приключени РСД added
 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

Добавена опция в Настройки за Задължително усвояване на количества от РСД с Документ за продажба

comment:3 Changed 12 years ago by wqw

Същата настройка позволява и приключване на РСД без свързан/приключен Документ за продажба

comment:4 Changed 12 years ago by wqw

 • Cc Редактиране на продажби със свързани приключени РСД removed
 • WhatsNew summary set to Редактиране на продажби със свързани приключени РСД

comment:5 Changed 12 years ago by cveti

 • Resolution changed from fixed to tested
 • WhatsNew unset

comment:6 Changed 12 years ago by wqw

 • WhatsNew set

comment:7 Changed 12 years ago by wqw

 • WhatsNew summary changed from Редактиране на продажби със свързани приключени РСД to Нова настройка за разрешаване на редакция на продажба със свързан приключен РСД
Note: See TracTickets for help on using tickets.