Opened 12 years ago

Closed 10 years ago

#261 closed подобрение (duplicate)

Нови колони и реквизити в док. за ревизия

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: Търговска система Version: 2.0
Keywords: Фисто Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. В документа за ревизия да се добави атрибут "Ценова листа за начет"
 2. В редовете на ревизията, да се добави цена, която да идва от избраната ценова листа
 3. Да се добави стойност на липсата и стойност на излишъка по съответната цена
 4. Колоните ценова листа, стойност на излишъка и стойност на липсите да се изведат в списъка с ревизии.

Change History (5)

comment:1 Changed 12 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 12 years ago by wqw

 • Milestone changed from 1.5 RC3 to 1.5 RTM
 • Summary changed from Ревизии to Нови колони и реквизити в док. за ревизия

comment:3 Changed 11 years ago by pgbr

 • Version changed from 1.5 to 2.0

comment:4 Changed 11 years ago by pgbr

 • Milestone changed from 1.5 RTM to 2.0 Beta1

comment:5 Changed 10 years ago by pgbr

 • Resolution set to duplicate
 • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.