Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

Last modified 11 years ago

#270 closed подобрение (fixed)

POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта"

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: Хубо Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. При плащане с карта трябва да има интерфейс, в който касиера да въвежда "Автоматичния код" на транзакцията.
 2. Този код се отпечатва на бележката от POS-а на банката.
 3. Касиера не трябва да може да приключи продажбата без да е въвел този код.

Change History (8)

comment:1 Changed 11 years ago by pgbr

 • Type changed from дефект to подобрение

comment:2 Changed 11 years ago by wqw

 • Component changed from Common to POS
 • Description modified (diff)
 • Summary changed from POS: При плащане с карта , трябва да има интерфейс в който касиера да въвежда "Автоматичния код" , на транзакцията. Този код се отпечатва на бележката. to POS: Регистриране на "Автоматичния код" на транзакцията при плащане с карта

comment:3 Changed 11 years ago by wqw

 • Summary changed from POS: Регистриране на "Автоматичния код" на транзакцията при плащане с карта to POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта"

comment:4 Changed 11 years ago by wqw

 • Status changed from new to assigned

comment:5 Changed 11 years ago by wqw

 • Milestone changed from 1.5 RC3 to 1.5 RTM
 • WhatsNew unset

comment:6 Changed 11 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from assigned to closed

Добавена колона PmtTransactionCode?

comment:7 Changed 11 years ago by wqw

 • WhatsNew set

comment:8 Changed 11 years ago by wqw

 • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.