Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#271 closed подобрение (fixed)

Нова колона "Код на тразакция от карта" в БИ

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Хубо Cc: wqw
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  1. При въвеждане на този код системата да търси продажба, платена с карта, съдържаща този код и да обзавежда документите в банковото извлечение

Change History (7)

comment:1 Changed 12 years ago by pgbr

  • Cc wqw added

comment:2 Changed 12 years ago by pgbr

  • Type changed from дефект to подобрение

comment:3 Changed 12 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 12 years ago by wqw

  • Summary changed from Във формата за въвеждане на банкво извлечения да се добави колона "Автоматичен код на тразакция от Карта" to Нова колона "Код на тразакция от карта" в банкво извлечение

comment:5 Changed 12 years ago by wqw

  • Status changed from new to assigned
  • Summary changed from Нова колона "Код на тразакция от карта" в банкво извлечение to Нова колона "Код на тразакция от карта" в БИ

comment:6 Changed 12 years ago by wqw

  • Milestone changed from 1.5 RC3 to 1.5 RTM

comment:7 Changed 12 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from assigned to closed

Пипнат endor selector-а

Note: See TracTickets for help on using tickets.