Opened 12 years ago

Closed 11 years ago

Last modified 11 years ago

#276 closed подобрение (fixed)

POS: Предупреждение за издаване на фактура

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: Хубо Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. При приключване на продажба в пос системата, да се извежда съобщение, дали клиента желае ф-ра.
 2. Извеждането на това съобщение да е опционално и да се настройва в сетъпа.

Change History (8)

comment:1 Changed 12 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Summary changed from При приключване на продажба в пос системата, да се извежда съобщение, дали клиента желае ф-ра. to POS: Предупреждение за издаване на фактура

comment:2 Changed 12 years ago by wqw

 • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 12 years ago by wqw

 • Priority changed from minor to major

comment:4 Changed 12 years ago by wqw

 • Milestone changed from 1.5 RC3 to 1.5 RTM
 • WhatsNew unset

comment:5 Changed 11 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from assigned to closed

Пита за фактура след като обработи плащането

comment:6 Changed 11 years ago by wqw

 • Type changed from дефект to подобрение

comment:7 Changed 11 years ago by wqw

 • WhatsNew set

comment:8 Changed 11 years ago by wqw

 • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.