Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#285 closed подобрение (fixed)

Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка

Reported by: igbr Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фисто Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. Генериране на Продажба/Покупка? от Заявка да се съобразява с новите колони
 2. Това отпада
  1. Ако Контрагента има заложена схема с ТО%, то търговската отстъпка не се взема в продажбата.
  2. Ако имам цена по ценова листа във валута, системата не я взема, а поставя цена 0.00. Трябва да взема цената в съответната валута и да я обръща в лева по курса за деня, ако е въведен.

Change History (7)

comment:1 Changed 12 years ago by alk

 • Owner changed from wqw to alk
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 12 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Summary changed from Генериране на Продажба от Заявка to Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка

comment:3 Changed 12 years ago by wqw

 • Type changed from дефект to подобрение

comment:4 Changed 12 years ago by alk

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from assigned to closed

Добавени са:

 • Курс, Цена, Валута, ТО, Стойност, ДДС, % ДДС в редовете на заявките.
 • Стойност, ДДС в header-а на заявки.

comment:5 Changed 12 years ago by igbr

 • Resolution fixed deleted
 • Status changed from closed to reopened

Валута и курс не сработват във заявката

comment:6 Changed 12 years ago by igbr

Не се взема и ТО% на контрагента, ако има такъв въведен

comment:7 Changed 12 years ago by alk

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from reopened to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.