Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#305 closed подобрение (tested)

Трансформация на продукти при фактуриране на база стойност

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by igbr)

Във формата Продажба са пуснати две нови колони: Продукт за трансформация и Група за трансформация. Целта на колоните е да може определени продукти от продажбата да бъдат трансформирани към един продукт във фактурата, а този продукт да бъде във фактурата на един или няколко реда с различни стойности.

Пример 1:
Генериране на фактура с един продукт K

 1. В документ за продажба се въвеждат продуктите A, B, C, X, Y и Z.
 2. Избира се продукт K в колоната Продукт за трансформация, срещу продуктите A, B, C, X, Y и Z.
 3. Генерира се фактура.

Във фактурата ще влезе продукт K, като стойността му ще бъде равна на сбора от стойностите на продуктите A, B, C, X, Y и Z.

Пример 2:
Генериране на фактура с повече от един продукт К

 1. В документ за продажба се въвеждат продуктите A, B, C, X, Y и Z.
 2. Избира се продукт K в колоната Продукт за трансформация, срещу продуктите A, B, C, X, Y и Z.
 3. В колоната Група за трансформация се записва 1 срещу продуктите A, B и C, и 2 срещу продуктите X, Y и Z.
 4. Генерира се фактура.

Във фактурата ще влезе продукта K на два реда: K(A, B и C) със стойност равна на сбора от стойностите на продуктите A, B и C, и K(X, Y и Z) със стойност равна на сбора от стойностите на продуктите X, Y и Z.

Във връзка с тази трансформация са взети мерки при издаване на КДПрод и КИПрод.
Пример 1:

 1. Продуктите A, B и C са трансформирани към продукт K във фактурата.
 2. Създава се КДПрод за върната стока, съдържащ само продукт A.
 3. Системата генерира КИПрод за намаляване на цена, съдържащо продукт K.

Пример 2:

 1. Продуктите A, B и C са трансформирани към продукт K във фактурата.
 2. Създава се КДПрод за върната стока, съдържащ продуктите A, B и C.
 3. Системата генерира КИПрод за върната стока, съдържащо продукт K.

Change History (3)

comment:1 Changed 12 years ago by igbr

 • Resolution set to tested
 • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 12 years ago by igbr

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 12 years ago by igbr

 • Component changed from Common to Търговска система
Note: See TracTickets for help on using tickets.