Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#306 closed подобрение (tested)

Съобразяване на Схеми с ТО% с продукти в промоция

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by igbr)

Не се взема в предвид ТО% на контрагента, ако е избран продукт от активна Промоционална ценова листа.

Отнася се за:
Документ за продажба
Документ за заявка

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by igbr

  • Resolution set to tested
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 12 years ago by igbr

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.