Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#309 closed подобрение (tested)

Печат на етикети - настройка за размери на етикети

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във филтър формата Печат на етикети е добавен панел Настройки.

  1. Чрез полетата Широчина и Височина (mm) се дефинира големината на един етикет, а системата автоматично пресмята колко се събират на един лист.


  1. Чрез полето Използвани се оказва колко етикета са използвани от първата страница (а има такива на листа). Страницата се попълва отдолу нагоре.

Change History (1)

comment:1 Changed 12 years ago by igbr

  • Resolution set to tested
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.