Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#364 closed дефект (fixed)

Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Hubo Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Не взема коректно стойностите за Мярка и Цена. От там цялата покупка при печат е грешна.

Това се случва когато имам покупка в допълнителна мярка, системата взема Мярка - основна и Цена - по основна, сметката е грешна.

п.п. Между другото в документа има колона Ст-ст валута, която е сметната грешно. Взема количеството в основна мярка и умножава по цената в допълнителна мярка и т.н.

За повече информация виж: Dreem15_Help - Покупка No. 0000000564

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
  • Пипнати скинове PG01 и PG02 да са bind-нати към коректните колони от записаната
  • В детайл форма колона Ст-ст във валута сметната като BasicQuantity * BasicPrice
Note: See TracTickets for help on using tickets.