Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 7 years ago

#374 closed подобрение (tested)

Реализиран шаблон за текст на email-и

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Common Version: 1.5
Keywords: inLab Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description


Change History (5)

comment:1 Changed 12 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed
 • Summary changed from Темплейт за текс в email to Реализиран шаблон за текст на email-и

Настройки на шаблона се намират във файл EmailTemplate.txt в папката на Dreem.exe. Разбира от следните променливи:

 • RECIP_NAME
 • RECIP_EMAIL
 • RECIP_CC_NAME
 • RECIP_CC_EMAIL
 • RECIP_BCC_NAME
 • RECIP_BCC_EMAIL
 • MAIL_SUBJECT
 • MAIL_BODY
 • CGOWNER_NAME
 • PERSON_NAME
 • ATTACHMENT_NAME
 • ATTACHMENT_SUFFIX (.PDF по подразбиране)
 • ATTACHMENT_TYPE (1 по подразбиране)
 • TEMP_FILE

Съдържание на примерен EmailTemplate.txt:

MAIL_SUBJECT: Прикрепен {ATTACHMENT_NAME} от {CGOWNER_NAME}
body line 1
body line 2
...

Всяка от променливите може да се употреби в текста във вид {име-на-променлива} и/или инициализира с нова стойност в EmailTemplate.txt като на отделен ред се сложи

име-на-променлива: <стойност>

където самата <стойност> може да съдържа променливи. Всички останали редове на шаблона са основен текст (email body).

Валидни стойности за ATTACHMENT_TYPE:

 • 1 - PDF (по подразбиране)
 • 2 - XLS
 • 3 - MHT
 • 4 - HTML
 • 5 - RTF

Желателно е ATTACHMENT_SUFFIX да се държи в синхрон с ATTACHMENT_TYPE, например

MAIL_SUBJECT: Спешна електронна таблица {ATTACHMENT_NAME}!
ATTACHMENT_TYPE: 2
ATTACHMENT_SUFFIX: .XLS
body
...

comment:2 Changed 12 years ago by cveti

 • Resolution changed from fixed to tested
 • WhatsNew unset

comment:3 Changed 12 years ago by cveti

 • Resolution changed from tested to fixed

comment:4 Changed 12 years ago by cveti

 • Resolution changed from fixed to tested

comment:5 Changed 7 years ago by wqw

Същата схема се ползва за шаблон за писмата с връзки, но се реализира чрез EmailTemplateLink.txt

Със специални placeholder-и REPEAT_BEGIN и REPEAT_END се указва тест, който да се повтори за всяка връзка.

По подразбиране се изполва този текст

Здравейте,

Изпращаме Ви {REPEAT_BEGIN}връзка за изтегляне на {ATTACHMENT_NAME}

{ATTACHMENT_URL}

{REPEAT_END}Моля отговорете на този e-mail ако не можете да отворите връзка по някаква причина.

Предварително Ви благодарим.>> Генерирано автоматично от {APP_NAME} <<

Също, добавена е променлива ATTACHMENT_URL с адрес на връзката за сваляне на документа.

Note: See TracTickets for help on using tickets.