Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#390 closed дефект (fixed)

При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

След създаване на нова схема с ТО се опитвам да направя Продажба на контрагент (който е прикачен към съответната схема с ТО). Ефекта е, че докато не актуализирам списъка с Контрагенти и списъка с Продукти, процентите ги няма в селектора на Items.....

Change History (5)

comment:1 Changed 11 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

А схемата с ТО има ли я?

comment:2 Changed 11 years ago by cveti

Да, има я.

comment:3 Changed 11 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

Новата ТО се появява и в toolbar-а на продажбата

comment:4 Changed 11 years ago by cveti

  • Resolution fixed deleted
  • Status changed from closed to reopened

comment:5 Changed 11 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from reopened to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.