Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#399 closed дефект (duplicate)

Осчетоводяване на аванс във валута

Reported by: pgbr Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: Счетоводство Version: 2.0
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • Невъзможно да се настрои автоматичния осчетоводител
 • Трябва да се пусна валута за кореспондиращите сметки - само за аванси

Дублиране с Ticket #708

Change History (6)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Status changed from testing to needs_work

comment:3 Changed 10 years ago by wqw

 • Status changed from needs_work to testing

comment:4 Changed 10 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed

comment:5 Changed 10 years ago by wqw

 • Resolution fixed deleted
 • Status changed from closed to reopened

comment:6 Changed 10 years ago by wqw

 • Resolution set to duplicate
 • Status changed from reopened to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.