Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#400 closed задача (tested)

Реализирана е нова справка "Дневник на склад"

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Cc: igbr
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Справката използва групировка по продукти. Отразява движението на стоките в склада (по партиди) чрез ПСД и РСД за дефинирания период. Визуализират се и заприходените/ отприходени количества по съответните документи.

Колоната Забележка се обзавежда само в случаите, когато е попълнен Допълнителен текст на реда (срещу всеки продукт/ материал), при създаването на складови документи.

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by cveti

  • Resolution set to tested
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.