Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#408 closed подобрение (fixed)

Скин на продажби с партиди

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

В скина да се доработят следните неща:

  • Да се премахне колоната с код на продукта
  • Да се добави колона "Цена с ДДС" , пред колоната "Ед. Цена"
  • От страната на доставчика да се добави реквизит "ДВСК No:"

Change History (5)

comment:1 Changed 11 years ago by wqw

Знаеш ли как се правят хубави списъци в Trac?

comment:2 Changed 11 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 11 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 11 years ago by alk

  • Status changed from new to testing
  • Реквизит ДВСК No. е добавен в номенклатура "Контрагенти".
  • ДВСК No. не излиза в справката, ако е празен.

comment:5 Changed 11 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.