Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#409 closed дефект (fixed)

Печат на заявка със скин с партиди

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

  • Има бъг в цената при отпечатване
  • В този скин да се добави и цена с ДДС

Change History (6)

comment:1 Changed 11 years ago by wqw

Отг. Слага се интервал преди числото/тирето. Слагат се два интервала ако са под-под-тирета.

comment:2 Changed 11 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 11 years ago by alk

  • Status changed from new to testing

Цената е с ДДС и ТО и е само една колона.

comment:4 Changed 11 years ago by pgbr

  • Status changed from testing to needs_work
  • Във формата за въвеждане на заявки да се добави колона Крайна цена с ТО% и ДДС
  • Във формата за въвеждане на заявки да се преименова колоната Цена с ТО% на Крайна цена с ТО%

comment:5 Changed 10 years ago by pgbr

  • Status changed from needs_work to testing

comment:6 Changed 10 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.