Opened 10 years ago

Closed 4 years ago

#429 closed подобрение (fixed)

Директни продажби

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 2.0 Beta1
Component: Търговска система Version: 2.0
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При създаване на покупка, да може тя да се трансформира директно в продажба и да се обзавеждат и складовите документи. При трансформацията да се ползват ценовата листа и схемата с ТО на клиента

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by pgbr

  • Milestone changed from 1.5 RTM to 2.0 Beta1
  • Version changed from 1.5 to 2.0

comment:2 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 4 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.