Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#443 closed подобрение (fixed)

Валидиране на заявки при приключване

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

 • 1. При приключване на заявка да има проверка за цените и ТО на позициите в заявката, дали отговарят на цените и ТО на ценовата листа и схемата с ТО на контрагента. Ако НЕ е дефинирана цена и ТО за дадена позиция - тази позиция да се пропуска. Ако има разлики, системата да пита дали да ъпдейтне цените и ТО.
 • 2. Същата проверка да се прави и при натискане на бутона за генерация, но при положение че документа е приключен , въпроса да бъде сало дали да продължи с генерацията или да я прекъсне.
 • 3. Да се пусна флаг в редовете на заявката, който да показва кои цени са били ъпдейтнати или кои цени се различават, в зависимост от избора на потребителя. Ако потребителя е влезнал в проверката от бутона за генерация, и я е прекъснал, флаговете пак трябва да се вдигнат за редовете с разлики в цената и ТО
 • 4. Тази проверка да бъде изкарана в MPSetup s defaul = YES

Change History (3)

comment:1 Changed 11 years ago by wqw

Също в Редакция на заявка закръглявания на количество спрямо BasicMeasureScale? на продукт.

comment:2 Changed 11 years ago by alk

 • Status changed from new to testing
 • В заявките има три вида индикации за нередности/различия по количества, цени или ТО:
  • Червена икона с удивителна - недостатъчно налично колич. в склада
  • Зелена икона - разлика м/у ценова листа и цената на реда или ТО% и ТО% на реда
  • Жълта икона - липса на цена в ценовата листа или липса на ТО% в схемата с ТО
 • В редовете са добавени 2 колони :
  • Цена по ценова листа
  • ТО% по схема с ТО
 • В бързия филтър са добавени 2 бутона:
  • Прилагане на ценова листа
  • Прилагане на схема отстъпки
 • Преди да се покаже формата за генерация, предупреждава за нередности по редовете
 • Проверката в Настройки(MPSetup)отпада

comment:3 Changed 11 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.