Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#504 closed подобрение (fixed)

Промяна във формата Избор - Преглед или Печат на документи

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във формата Избор - Преглед или Печат на документи е пуснат нов панел Настройки. По подразбиране системата отворя настройките на всички типове документи, а специфични настройки за печат могат да бъдат задавани и по отделни типове документи (по-надолу в списъка на формата).
В панел Настройки са прехвърлени опции като Нова страница, Пълна страница, Хоризонтални линии, Печат на задължения. Тук са въведени и няколко нови опции:

  • Цвят на антетка - избор на цвета на буквите в антетката на документите
  • Цвят на фон - избор на цвета на фона в определените полета на документите
  • Формат колона Цена - избор на формата, в който да се печата колоната Цена
  • Формат колона Цена с ДДС - избор на формата, в който да се печата колоната Цена с ДДС.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by igbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.