Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#507 closed подобрение (fixed)

Промяна при изпращане на документ по E-mail

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във форма Номенклатура-Контрагент, панел Списъци-Персони са добавени нови полета.

  • Email - е-мейл на съответната персона
  • Получател - падащо меню за избор на To, Cc, Bcc, в зависимост къде желаете да бъде прикачен съответния е-мейл

При изпращане на документ по е-мейл, системата се съобразява първо с настроените е-мейли в панел Списъци-Персони и ако там няма такива взема е-мейла на контрагента.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by igbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.