Opened 11 years ago

Last modified 6 years ago

#513 new подобрение

POS: ToDo's

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: POS Version: 2.0
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. Multi-threading
 2. Печат бонус точки по продажбата
 3. Дубликат на служебен бон
 4. Timeout на cached connection при използване на SSH тунел и по принцип
 5. Ctrl+F7 печат на дубликат служебна бележка
 6. Ctrl+F Недокументиран shortcut за toggle служебна/фискална бележка
 7. Огледален сървър през SSH
 8. Проверка на системна дата преди синхронизиране с ФП
 9. Трети ред със 100% отстъпка при печат на datecs каса
 10. Да не се опитва да анулира празен празен документ
 11. Склорилане на списъци без анимация
 12. Srv Time да се проверява дали въобще е получено
 13. Настройки на Датекс, статус битове с checkbox list като Тремол
 14. OpenConn в транс да проверява за lock-ната база
 15. Checklist за инсталация на POS
 16. Msg за грешка от ФП е в tran и блокира background thread
 17. Timeout от 3 сек. на SELECT @@TRANCOUNT и затваряне на SSH тунел
 18. При стартиране и зареждане на документ в редакция да проверява за outstanding бележка и да предлага да я прикл.
 19. Да показва дата и час на screen saver-а
 20. При заключване с F5 списък само последни потребители + more...
 21. Без логване на IsOnline и IsReady на Tremol каси
 22. Запазване на количества при РСД в редакция
 23. Разполагаемо вместо налично в списъци
 24. Db Path ако не е под терминален сървър
 25. Асинхронен REINDEX на базата докато синхронизира с Dreem
 1. Auto-disable фискални фактури на Датекс каси ако не се поддържа
 2. Да взима дата и час от фискалното устройство и да предупреждава за разлики със системната
 3. Опция за баркод с номер и дата на касовата бележката във футер
 4. Селектор на партиди

Change History (34)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:7 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:8 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:9 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:10 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:11 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:12 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:13 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:14 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:15 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:16 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:17 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:18 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:19 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:20 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:21 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:22 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:23 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:24 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:25 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:26 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:27 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:28 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:29 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:30 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:31 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:32 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:33 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:34 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.