Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#514 closed подобрение (fixed)

Предложение за дозареждане на склад

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

 • във форма за редакция на Складов док.
  • меню Средства, Генериране на протокол за дозареждане
 • форма за генерация
  • избор на склад
  • филтър по категория на продукт
 • на база на мин/макс количество
  • само за продукти под минимално кол.
  • кол. за дозареждане = максимално кол. - налично кол.

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 10 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.