Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 10 years ago

#516 closed подобрение (fixed)

Информация брой редове в дърво на списъци

Reported by: wqw Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • Суфикс в скоби брой редове след наименованието на списъка
 • Да се добави във
  • Форма за редакция на контрагенти
  • Форма за редакция на продукти
  • Референтни номенклатури
  • Права по групи
 • Довършване (alk)
  • Списък Ценови листи
  • Потребители и групи
  • Автоматичен осчетоводител

Change History (8)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Owner changed from wqw to alk
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 10 years ago by alk

 • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 10 years ago by alk

 • Status changed from accepted to testing

Добавено и във Формата за редакция на служители

comment:4 Changed 10 years ago by wqw

 • Status changed from testing to needs_work

Пропуснали сме:

 • Автоматичен осчетоводител

comment:5 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 10 years ago by alk

 • Status changed from needs_work to testing

comment:7 Changed 10 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed

comment:8 Changed 10 years ago by deni

 • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.