Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#537 closed подобрение (fixed)

Анулиране на фактура със запазване на номер

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

При необходимост от анулиране на данъчен документ в системата, за да се освободи номера на документа, избираме меню Средства-Унищожаване с освобождаване на док. номер. Системата извършва следните операции:

  • Автоматично изтрива свързаните счетоводни документи;
  • Взима нов номер в редакция за Док. No.;
  • Добавя в коментара оригинален номер, потребител, дата и час;

Трябва да се има предвид, че подобно анулиране предполага право за редактиране на Док. No. и се отнася само за данъчни док.

Забележка:
Системата спира анулирането на документа, ако:

  • Ако има свързано плащане през банка в Счетоводство;
  • Ако има свързано Кредитно / Дебитно известие;

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Description modified (diff)
  • Milestone changed from 1.5 RTM to 1.5 WhatsNew
  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.