Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#541 closed подобрение (fixed)

Маркиране на задължителни реквизити

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Задължителните реквизити при попълване на Формите за редакция на номенклатури (Контрагенти,Продукти,Служители,Признаци,Разходни центрове), са обозначени със следния символ: * .

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Milestone changed from 1.5 RTM to 1.5 WhatsNew

comment:2 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.