Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#545 closed подобрение (fixed)

Предупреждение в редове на продажба за "сделка на загуба"

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • В редовете да калкулира средна цена в свързани (приключени) РСД и да я експонирана като колона
  • Ако цената е по-малка от продажната на реда да маркира колона Общо стойност (и др. тотали) с exclamation

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Keywords Фактор added

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Сигнализира с жълта удивителна на колони Стойност и Обща стойност

comment:3 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.