Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#550 closed подобрение (fixed)

Добавяне на панели за преглед

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Добавени са панели за преглед в дясната част на списъците при:

  • Контрагенти
  • Продукти
  • Служители
  • Признаци
  • Документи за продажба
  • Документи за покупка
  • Документи за заявка

В табличен вид се визуализират стойностите от колоните на списъка, включително колоните, оставащи скрити. Панелите за преглед се скриват / показват от Изглед - Панел за преглед.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.