Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#552 closed подобрение (fixed)

Предложение за дозареждане на склад

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във формата за редакция на Складов документ, меню Средства е добавено Генериране на протокол за дозареждане, което извиква форма за избор на склад и филтър по категория продукт. Генерирането на протокол за дозареждане се базира на настройките в Мин. / Макс. количества за склада, който се зарежда. В Предавателния протокол автоматично се предлагат единствено продуктите с количества под минималните. Количеството за дозареждане е разликата между максималното и наличното количество.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.