Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#553 closed подобрение (fixed)

Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в списък продажби

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавени са колони Платено в периода и Платено в периода във валута в списък продажби, които се обзавеждат при налично плащане за посочен период. За целта във филтър-формата, панел Допълнителни за избор на период са добавени реквизити Плащане от/до .

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.